Gezonder door verbondenheid

Systemische kijk voor zorginstellingen/ bedrijven

Naast het werken in mijn eigen praktijk, blijf ik ook het werken in de tweede en derde lijn boeiend vinden. Dat is de reden dat ik me graag beschikbaar stel om mijn systemische kijk te introduceren en uit te voeren in een groter organisatie / GGZ.

Mijn visie is dat de mens en zijn omgeving voortdurend in beweging en in ontwikkeling zijn. Relaties, gezin en verdere omgeving vormen tezamen een sociaal systeem. In dit systeem kunnen er met mensen en tussen mensen fricties, moeilijkheden en een gevoel van verlies van invloed op het eigen bestaan ontstaan. Vaak is dit heftiger voor mensen met een psychiatrische diagnose. Mijn visie is dat mensen sneller uit de problemen komen met een therapie die aandacht heeft voor de individuele beleving van ieders gezinslid en de wisselwerking tussen mensen, en tussen de klachten en de reacties in de omgeving. Klachten van de één worden circulair beïnvloed door de anderen in het sociale systeem en vice versa. Systeemtherapie maakt gebruik van dit inzicht.

De behandeling richt zich zowel op het aangemelde probleem als op de relaties en reactiepatronen in de sociale omgeving. Daarmee stelt de therapeut de cliënten in staat de vicieuze cirkel te doorbreken. Zo wordt voorkomen dat moeilijkheden mede in stand worden gehouden door iemands omgeving en kunnen veranderingen beter beklijven. Het bieden van ruimte voor het verhaal, de visies en de reflecties van de cliënt zie ik als een belangrijke opdracht voor de systeemtherapeut. Deze eerste stap in de therapie helpt om de grond te leggen voor verdere behandeling.

Systeemtherapie is niet alleen een aanpak voor relatieproblemen of moeilijkheden binnen een gezin. Het is een specialistische vorm van psychotherapie die effectief is gebleken bij o.a. stemmingsklachten (depressie), angstklachten, verlies c.q. rouwverwerking en trauma gerelateerde klachten.

De therapie kan ook individueel doorlopen worden.

Werken vanuit gelijkwaardigheid, respect en meerzijdige partijdigheid zijn belangrijke pijlers in mijn werk. In mijn visie is een goede samenwerking op basis van bovenstaande peilers essentieel om cliënten met een psychiatrische diagnose goede zorg te kunnen bieden.

Ik werk met kinderen, jongeren en volwassenen.
Mijn kennis en interesses heb ik de voorbije jaren uitgebouwd op het vlak van:

  • Narratieve therapie
  • MBTFamily
  • Familie opstellingen
  • Transculturele systeemtherapie
  • Ouder - kind therapieën bij hechtingsproblemen